کتاب یاران حلقه که به دست جی. آر. آر. تالکین نگاشته و توسط رضا علیزاده ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک به انتشار رسیده و در نشر روزنه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و شانزده صفحه است. تمام مساله ها با ساختن حلقه ها آغاز شد. سه حلقه واسه ی الف ها که از تمامی قوم ها و قبیله ها عاقلتر بودند. هفت حلقه به اربابهای دورف که اندیشه های هشیارتری داشته و نه حلقه به انسانها که تباهی پذیر و محکوم به مرگ هستند. اما تمامی گول خورده بودند . برای آنکه سائرون فریب کار در آتش کوه نابودی واسه ی خویش یک حلقه ساخت و همه ی ظلمتهای خویش را داخل این حلقه گذاشت .همه ی اقلیم های آزاد به موجب نیروی حلقه از میان رفته اند ولی برخی از آنها مقاومت نشان دادند. آخرین ارتش متحد آدمها و الف ها در دامنه های کوه نابودی به نبرد پرداخته و موفقیت بسیار نزدیک بود. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب یاران حلقه تماس بگیرید.

یاران حلقه

دانلود کتاب یاران حلقه