کتاب مابی دیک نهنگ سفید که به دست هرمان ملویل نوشته و توسط محمدرضا جعفری ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و پنجاه و دو به انتشار رسیده و در نشر امیرکبیر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سی و شش صفحه است.ملویل داخل این اثر کوشش یک ناخدا واسه ی گرفتن نهنگی سفید را توضیح داده است. ستیز قدرت انسانها و نهنگ سفید رنگ موضوع اساسی در این داستان است. این اثر ملویل را می شود انتقادی بر اثرات غرور بشر در منقرض شدن نسل این جانور دانست. مردی که شکارچی نهنگ می باشد با اسم ناخدا اهب شکست بدی خورده و پای خویش را در این نبرد از دست داده به دنبال انتقام گرفتن و تصمیم صید نهنگی سفید را دارد.و از این رو اقیانوس ها را جستجو می کند . موبی دیک رقیب و دشمن سرسخت او است . اهب مصمم و با وقار کمر به از بین بردن رباینده بخشی از وجود خود را بسته است. او به صورتی به تمام طبیعت اعلام جنگ نموده است. ناخدا اهب با مردهایی که در کشتی او می باشند به جست و جو پرداخته است تا سرانجام نهنگ را پیدا می کند . برای خرید کتاب مابی دیک نهنگ سفید به لینک موجود مراجعه نمایید.

نهنگ سفید

دانلود کتاب مابی دیک نهنگ سفید