کتاب شور هستی که به دست ایروینگ استون نگاشته و توسط محمود بهزاد ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت به انتشار رسیده و در نشر مروارید چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد نهصد و ده صفحه است.چارلز داروین در سن بیست و دو سالگی جوانی بود بسیار جذب کننده و سرزنده که در آن سن هنوز حرفه ای نداشت. او که جدیدا از کمبریج فارق التحصیل گشته بود به ای فکر افتاد که حرفه ی پزشکی سنتی خانوادگی خود را دنبال نکند. او در صف انتظار داخل شدن به سلک روحانیت بود که نوشته ای به او رسید و دعوت گشت تا به عنوان یک طبیعی دان با کشتی سلطنتی بیگل که برای نقشه برداری از تمامی دنیا بود سفر نماید. عاقبت این سفر دگرگونی هایی بود که در نگاه و نظر او از خود و دنیا بوجود آمد .اثر شور هستی با پرداختن به اساسی ترین اتفاقات زندگی چارلز داروین خلایی را که در نوشته های مکتوب او نهفته است پر می نماید. و چشم انداز تازه ای را مقابل مطالعه کننده باز می کند . شور هستی تنها داستان کشتی سلطنتی بیگل نمی باشد و بلکه توضیحات کامل یک عمر بررسی هوشمندانه بوده که به بهای از دست رفتن تندرستی داروین به آخر رسید. برای خرید کتاب شور هستی به لینک موجود مراجعه نمایید.

شور هستی

دانلود کتاب شور هستی