کتاب خاطراتی از یک امپراطور که به دست رالف کورن گولد نگاشته و توسط ذبیح الله منصوری ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد به انتشار رسیده و در نشر یادگار چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و پنجاه و پنج صفحه است.اثر فوق به آخرین فصل از سرنوشت ناپلئون بناپارت یا سفرنامه او به جزیره ای با نام سنت هلن همان جزیره ای که انگلیسی ها امپراتور فرانسه رو به آن مکان تبعید نمودند ارتباط دارد . ولی یکی از پیچیده ترین و شگفت آورترین رازهای تاریخ معمای مرگ ناپلئون بناپارت می باشد که نظریه های گوناگونی در ارتباط با مرگ ناپلئون در اثرهای متعددی به چشم می خورد. دراین اثر مترجم با قاطعیت بر این اعتقاد بوده که ناپلئون علیرغم تمایل بسیار زیاد به فرار از سنت هلن هیچ هنگام نمی توانست آن جزیره ی ترسناک را ترک کند.برای آنکه انگلیسی ها با دقت بنا به فرار قبلیش خوب اندیشیدند تا از فرار ناپلئون جلوگیری نمایند. برای خرید کتاب خاطراتی از یک امپراطور به لینک موجود مراجعه نمایید.

خاطراتی از یک امپراطور

دانلود کتاب خاطراتی از یک امپراطور