کتاب جاسوس جنگ سرد که به دست جان لوکاره نگاشته و توسط منوچهر کیا ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و چهل و چهار به انتشار رسیده و در نشر گلچین چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و پنجاه و شش صفحه است.این کتاب یکی از اثرهای مشهور ادبیات جاسوسی در زمان جنگ سرد است.آلک لیماس یکی از افراد مسئول شبکه جاسوسی دستگاه اطلاعاتی انگلستان داخل برلین در زمان جنگ سرد می باشد . جاسوس بسیار قدیمی بوده و عناصری در آن سمت دیوار برلین داشته که دسترسی به سندهای بسیار سری دارند. در اول داستان لیماس در این طرف دیوار به انتظار فرار یکی از مهم و اصلی ترین منبع های خود از آن طرف دیوار است. مدتی می باشد که اشخاصی یکی‌ یکی به صورت بسیار از بین رفته و حالا در همان اول قصه می فهمیم که تمام شبکه‌ ی او از بین رفته اند و او می بایست دست خالی به لندن برگردد . توبیخ و شوت شدن به قسمتهای دفتری در انتظار او می باشد. اما بازی پیچیده‌ای شروع می گردد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جاسوس جنگ سرد تماس بگیرید.

جاسوس جنگ سرد

دانلود کتاب جاسوس جنگ سرد