کتاب اولین پرونده های پوارو که به دست آگاتا کریستی نگاشته و توسط محمدرضا عمادی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و دو به انتشار رسیده و در نشر هرم چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و هشتاد و دو صفحه است.اثر اولین پرونده های پوارو در سپتامبر هزار و نهصد و هفتاد و چهار داخل انگلستان به انتشار رسیده است .کتاب قتل در بالماسکه با ترجمه گیسو ناصری ترجمه دیگری از این اثر می باشد .رفیق من هرکول پوارو کارآگاه اسبق پلیس بلژیک بوده و تنها یک رویداد ساده موجب شد که پژوهشها و تحقیقات ارتباط داشته به داستان پر ماجرای قتل استایلز را بر دست بگیرد. کشف هویت قاتل در این داستان به دست پوارو نام او را بر سر زبانها انداخت و به این موجب او تصمیم گرفت تا بعد از خدماتش داخل پلیس بلژیک به عنوان یک کارآگاه خصوصی به کار خویش ادامه دهد . برای خرید کتاب اولین پرونده های پوارو به لینک موجود مراجعه نمایید.

اولین پرونده های پوارو

دانلود کتاب اولین پرونده های پوارو