کتاب راز اقلیم آسمانی در سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت به انتشار رسیده و در نشر زرین چاپ گشته است.و به دست میکا والتاری نگاشته و توسط محمد قاضی ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد نهصد و چهل و یک صفحه است.مینوتوس داخل شهر انطاکیه پایتختِ شام به دنیا آمده است و در صورتی که همچنان نوجوان می باشد به شهر روم بر می گردد . او در همانجا با جوان دیگری به اسم لوسیوس دمیتیوس که عاشق و دلداده هنرهای ذوقی مثل آواز و موسیقی بوده رابطه ی دوستی پیدا می نماید . این لوسیوس زیاد طول نمی کشد که به اسم نرون معروف می گردد و به رتبه ی امپراتوری نایل می گردد . این برخورد و دوستی بر همه ی هستی و زندگی مینوتوس استیلا پیدا می کند . اول داخل بریتانیا از سمت دولت روم دارای مقام شده و عاقبت داخل اقلیم ارمنستان ترکیه زندانی راهزنان خون آشام می شود و آنها او را به عنوان گروگان نگه داشته و در نهایت به مزدوری سنک سیاستمدار و اندیشمند مشهور روم در آمده و از سمت او ماموریتهای مخفی انجام می دهد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب راز اقلیم آسمانی تماس بگیرید.

راز اقلیم آسمانی

دانلود کتاب راز اقلیم آسمانی