کتاب شاهزاده ایرانی که به دست کارلا جابلونسکی نگاشته و توسط حسین شهرابی ترجمه شده است.اثر فوق در نشر افق چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و سی و نه صفحه است.قبل از ظهور حضرت محمد اقلیمی بود که آدمهای بسیار کمی قادر بودند در آن زنده مانند و شخصی نمی توانست بر آن حاکم بماند ولی به نیروی بزرگ شمشیر و قدرت کوبنده اراده پادشاهی از خاک و سنگِ آن آشکار شد به اسم امپراتوریِ پارس.در آخر قرن ششم میلادی اقلیم این امپراتوری از مدیترانه تا استپ های چین منتهی گشته بود. ولی مثل هر پادشاه دیگر پارس دارای قدرت بود و هم شاهزاده هایش که قرار بود روزی شاه گردند.تمام شاهزاده ها از دیار سلطنتی نیستند. تو یعنی همان شاهزاده دستان را داخل خیابانهای نَسَف پیدا کردند. وقتی به آن مکان رسیده بودی که یکی از سربازان پادشاه واسه ی یکی از ولگردهای خیابانی خط و نشان می کشید. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شاهزاده ایرانی تماس بگیرید.

شاهزاده ایرانی

دانلود کتاب شاهزاده ایرانی