کتاب کنگو که به دست مایکل کرایتون نگاشته و توسط شهناز انوشیروانی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و چهار به انتشار رسیده و در نشر محیط چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و سه صفحه است. در ژرف نواحی جنگلی کنگو قرار داشته در آفریقا در قلب تاریکی در کنار خرابه های شهر افسانه ای زینج هشت عدد زمین شناس که اهل آمریکا بودند به صورت بسیار عجیب و هولناک در گذر چند دقیقه جان خویش را از دست داده اند .ده هزار دورتر داخل سازمان خدمات تکنولوژیکی منبع های زمین واقع هوستون که در ایالت تگزاسِ آمریکا می باشد کارن راس یکی از ناظران سازمان تصاویر ویدیویی آنها را می بیند که کمپِ خراب گشته و چادرهایِ آنان پاره پاره شده و تجهیزاتِ بهم ریخته گشته و بر روی زمین و جنازه هایی با جمجمه های خرد گشته می باشند.در سانفرانسیسکو که در ایالت کالیفرنیایِ آمریکا قرار دارد پیتر الیوت با امی گوریل خارق العاده ای که ششصد و بیست کلمه و لفظ زبان اشاره بلد هستند و نقاشی با انگشت را دوست داشت کار می کرد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کنگو تماس بگیرید.

کنگو

دانلود کتاب کنگو