کتاب اسرار پناهگاه اژدها که به دست براندون مول نگاشته و توسط میلاد فمشتی ترجمه شده است.اثر فوق در نشر بهنام چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و هشتاد و پنج صفحه است.خانواده ی کندرا و ست به اجبار باید واسه ی یک سفر هفده روزه آنها را ترک نمایند. کندرا و ست به منزل پدربزرگ و مادربزرگ سورنسون می روند. در همان جا پدربزرگ سورنسون پنهانی سرپرستی مکانی اسرارآمیز و نگهداری شده به اسم آشیانه افسانه را به دست دارد. منطقه نگهداری شده ای که گونه های متفاوت و گوناگون جادویی و اساطیری واسه ی جلوگیری کردن از منقرض شدن نسل شان به آنجا پناه برده اند. داخل این پناهگاه همه ی موجودات به یاری و لطف عهدنامه پایه گذار نواحی از مصونیت برخوردار هستند و هر صورت سرپیچی از قانونها عواقبی را واسه ی موجود خاطی در پی دارد. در حقیقت در آشیانه افسانه هر فردی آنچه را که بکارد برداشت می نماید. خوبی در مقابل نیکی و پلیدی در روبروی پلیدی. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اسرار پناهگاه اژدها تماس بگیرید.

اسرار پناهگاه اژدها

دانلود کتاب اسرار پناهگاه اژدها