کتاب شیوع طاعون سایه که به دست براندون مول نگاشته و توسط میلاد فمشتی ترجمه شده است.اثر فوق در نشر بهنام چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست شصت و هشت صفحه است.آشیانه افسانه مجدد در خطر افتاده است و نیرویی نامریی نور موجودات جادویی پناهگاه را می بلعد و آنها را به موجوداتی بد ذات و تاریک مبدل می سازد . ست بسیار سریع از این موضوع باخبر شده اما طاعون سایه بسیار زود در حال زیاد شدن هستند . فرصت بسیار کمی تا از بین رفتن پناهگاه باقی مانده است و سورنسون ها به یاری احتیاج دارند ولی به چه شخصی می توانند اعتماد نمایند.توصیه های اسفینکس در تمام زمان با اندیشه بوده است.اما آیا او یک خائن می باشد یا نه.امکان دارد ونسا که در جعبه خاموش حبس شده است اطلاعات زیادی در دست دارد ولی آیا قادر هستند به او اعتماد کنند.در این صورت کندرا و چند تن عضو شوالیه های سحرگاه به یک پناهگاه دور سفر می کنند .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شیوع طاعون سایه تماس بگیرید.

شیوع طاعون سایه

دانلود کتاب شیوع طاعون سایه