کتاب طلوع ستاره مغرب که به دست براندون مول نگاشته و توسط میلاد فمشتی ترجمه شده است.اثر فوق در نشر بهنام چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و پنجاه و هفت صفحه است.در آخر سال تحصیلی کندرا و ست مجدد به خانه ی افسانه بر می گردند. پدر بزرگ سورنسون واسه ی تقویت کردن امنیت این پناهگاه افسانه ای در روبروی انجمن ستاره مغرب و سه متخصص را به آشیانه افسانه دعوت نموده است. انجمن قصد داشته تا با نفوذ کردن به پناهگاه و ابزار جادویی پنهان در آن جا را بدزدد و از نیروی آن واسه ی از بین بردن پناهگاه های دیگر و بدست آوردن برخی ابزارها استفاده نماید .این رویداد می تواند به مفهوم آخر دنیا باشد. زمان بسیار کم است. عضوهای انجمن ستاره مغرب به پشت دروازه های آشیانه افسانه رسیده است .آیا کندرا قادر است به موقع از نیروی جادویی که پری ها به او داده اند استفاده کند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب طلوع ستاره مغرب تماس بگیرید.

طلوع ستاره مغرب

دانلود کتاب طلوع ستاره مغرب