کتاب شاهزاده سیاه که به دست دیوید گمل نگاشته و توسط طاهره صدیقیان ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت به انتشار رسیده و در نشر کتابسرای تندیس چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد ششصد و بیست و سه صفحه است.فیلیپ مقدونی که یکی از شاهان کشور کوچک مقدونیه با نبردهای بسیار کشورهای زیادی را اشغال کرده است تا واسه ی پسر خود به ارث گذارد .پسری که به دست شیاطین انتخاب شده و نشانه گذاری گشته و به دست شیطانی دیگر ربوده می شود تا دو شخص از بزرگترین ژنرالهای فلیپ واسه ی پیدا نمودن او پا به یک سرزمین عجیب و شگفت آور گذارند .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شاهزاده سیاه تماس بگیرید.

شاهزاده سیاه

دانلود کتاب شاهزاده سیاه