کتاب ماجرای یک شهر که به دست ژول ورن نگاشته و توسط عنایت الله شکیباپور ترجمه شده است.اثر فوق با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و چهل صفحه است. ژول ورن از نگارنده هایی می باشد که نوشته هایش زیادتر از آثار برخی نگارنده های فرانسوی به زبانهای گوناگون ترجمه شده است. استادی ژول ورن در داستانگاری و تعریف افسانه‌های تخیلی آمیخته با تحلیل واضح روانی و طنزی نمایان نشده و استعداد خلق گروههای حقیقی است از اشخاص انسانها برحسب نژاد و دوره ای که در آن زندگی کرده اند و این موضوع او را داستان‌ نگاری بزرگ معرفی نموده و خاصه داستانهای او جوانان را بسیار زیاد شیفته خود کرده است. روش نوشتن ژول ورن روشی دقیق و روان بوده که هیچوقت کهنگی نخواهد پذیرفت . نفوذ ژول ورن در دوره ی خود تا مقداری بود که آن را عصر ژول ورن نام داده اند و چه بسا نگارنده ها و شعرا که از اثرهای او الهام گرفتند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ماجرای یک شهر تماس بگیرید.

ماجرای یک شهر

دانلود کتاب ماجرای یک شهر