کتاب راز راما که به دست آرتور سی کلارک و جنتری لی نگاشته و توسط دکتر ناصر بلیغ ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هفتصد و چهار صفحه است. و در سال هزار و نهصد و نود و سه چاپ شده است. چهارگانه راما متشکل از چهار کتاب از جمله میعاد با راما و راما و باغ راما و راز راما می باشد.اثر اول را کلارک خودش به تنهایی نگاشته است. به موجب ادعای خود او در زمان نوشتن میعاد با راما هیچ وجه قرار نبوده که رمان ادامه‌ای داشته باشد. ولی پس از مدتها آشنایی و همکاری پیروز او با مهندس و نگارنده ای به اسم جنتری لی موجب شده تا به این فکر افتد تا داستان راما را زیادتر کند و به این صورت کتاب‌های دوم تا چهارم متولد می گردند.از نظر رابطه ی داستانی همچنان به راحتی می شود اثر اول را مطالعه نکرد و سه کتاب بعدی را به عنوان یک سه‌گانه مستقل خواند .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب راز راما تماس بگیرید.

راز راما

دانلود کتاب راز راما