کتاب کامپیوتر مرموز که به دست آنتونی هوروویتس نگاشته و توسط ناهید قهرمانی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر پیدایش چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهل و پنج صفحه است. به گمانم که رمان من با مرگ مردی که هیچ هنگام او را ندیدم آغاز گشت .نامش ایتان اسلای بوده است. او یک روزنامه نگار می باشد و گزارشگر مسابقات که واسه ی ایسویچ نیوز کار می نماید . داخل این روزنامه ستون ویژه ای داشت که عنوانش نگاه اسلای بود. به ظاهر که مردی بود که در هر روز سی عدد سیگار دود می کرد . به عبارت واضحتر هنگامی سیگار نمی کشید که مشغول غذا میل کردن بود و هنگامی نمی خورد داشت چیزی دیگر می نوشید. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کامپیوتر مرموز تماس بگیرید.

کامپیوتر مرموز

دانلود کتاب کامپیوتر مرموز