کتاب شبح سالن اجتماعات نوشته آر ال استاین می باشد و توسط زهره حق بین ترجمه گشته است. و در انتشارات ویدا چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هشتاد و شس صفحه است.یکی از بهترین دوستِان بروک و زیکى در مدرسه نقش مهم و اصلی یک نمایش را به دست گرفته است . نقش او یک شبح است. زیکى به طور کامل در نقش خویش غرق شده بود. او دوستدار بر تن کردن لباس ویژه ی خود و ترساندن هنرپیشه هاى آن نمایش می باشد. بروک حس می نماید که زیکى بسیار در نقش خویش غرق گشته است. ولی پس از مدتی اتفاق خیلی وحشتناکی آغاز می شود. یک تکه کاغذ در قسمتی از صحنه نمایش پیدا شد که از خانه ى من دور شو و لامپ شکست و پایین افتاد .آیا فردی می خواهد نمایش را به هم ریزد یا حقیقتا یک شبح در آن سالن زندگی می نمود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شبح سالن اجتماعات تماس بگیرید.

شبح سالن اجتماعات

دانلود کتاب شبح سالن اجتماعات