کتاب مجمع الجزایر گولاگ نوشته الکساندر سولژنیتسین می باشد و توسط عبدالله توکل ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و شش به چاپ رسیده و در انتشارات سروش چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هفتصد و نود و هفت صفحه است. مردم چطور به این مجمع الجزایرِ پشت پرده می روند و در هر زمانی وسیله حمل و نقلی از هواپیما و قطار گرفته تا کشتی به سمتش می روند . ولی هیچ کسی از این وسیله های حمل و نقل لوحه ای نداشته و ندارد که اطلاعی از مقصد دهد و کارکنان گیشه های بلیط فروشی یا کارکنان دوایر و دستگاه های مسافرت و سیاحت داخل مرزی در زمانی که بلیطی به مقصد آنجا طلب کنند گرفتار تعجب می شوند.برای آنکه نه از مجموعه این جزیره ها خبری دارند و نه چیزی درمورد یکی از جزایر زیاد این مجمع الجزایر می دانند .مجموعه مجمع الجزایر گولاگ در هفت قسمت و سه جلد نوشته شده است. جلد نخست برگرفته از قسمت اول و دوم و جلد دوم برگرفته از قسمت سه و چهار و جلد سوم شامل قسمتهای پنج و شش و هفت است . برای خرید کتاب مجمع الجزایر گولاگ به لینک موجود مراجعه نمایید.

مجمع تاجزایر گولاگ

دانلود کتاب مجمع الجزایر گولاگ