رمان خفته در باد را بسیاری بهترین اثر جوی فیلدینگ میشناسند.این رما در ایران توسط الگا کیایی بفارسی برگردادنده شده است و رمان روایت شخصی است که با چشمهای بسته توانایی رویت افراد را داراست.این رمان با موضوعی بسیار متفاوت و فلسفی سعی دارد نگرشی جدید بر دنیای ما انسانها و دریچه دید و شناخت ما از درون برون نمایش دهد
در این رمان ما با یک دید فلسفی متفاوت روبرو هستید

 

 

دانلود کتاب خفته در باد

 

استفاده از این مطلب و لینک با ذکر نام و لینک کارا کتاب مجاز است