دانلود کتاب فاکنر در دره مرگ اثر تام داردیس

 که روی جلد  کتاب نیز یاداوری میشود   که کتاب فاکنر در دره مرگ همان خاطرات فاکنر در هالیوود میباشد. که برای بدست اوردن پول به شهر هالیوود سفر کرده بود.او همواره دغدغه اش نوشتن رمانهایش بود. که حتی در اخرهای سال 1933 به یکی از رفیقهایش .گفت از هنگامی که در کنار رودخانه جنوبی به کن و کاش مراقبه پرداختم توانستم 3 داستان بنویسم که مقصودش همان کتاب آبشالم آبشالم بود که متاسفانه در رکاب گرفتن از این کتاب رها نمود تا روی کتاب برج کار کند. و داستان اخر فاکنر پیرامون تعدادی خلبان مستمد بودن که قصد داشتن در دیوار اورلئان باهم مسابقه دهند.که او زمان افتتاح مغازه شوشان در سال 1934 دقیقا این حال را تجربه نمود. به نظر او و هالیود مرتبط بود.

اری ایشان همواره به تاثیر تصاویر در سناریو ارزش میداد و به کوچکترین مسائل صحنه تفکر می نمود.و این نکات را در سناریو بیان می نمود.و بسیار اتفاق می افتد صحنه ای از یک عشق ورزی را در زمان پرواز می نوشت و به نکات ریزش می پرداخت که نمایش دهد این عشق بازی اخر انها میباشد.

ویلیام فاکنر زمانی در سال هزار نهصد سی چهار اثر برج را نوشت و ارزو داشت که این اثر را با هالیوود قرار داد ببند اما کسی خریدار این رمان نشد و دچار شکست تجاری شد

 

 

دانلود کتاب فاکنر در دره مرگ