دانلود کتاب جنایت و مکافات اثر داستایوفسکی:


کتاب جنایت و مکافات یکی از شاهکارهای ادبی در دنیاست که به نویسندگی فئودور داستایوفسکی، نویسنده و فیلسوف و متفکر بزرگ و مشهور روسی، پدید آمده است.


این نوشته پرآوازه داستان پسری جوان را به نام راسکلنیکف روایت می کند که فردی باهوش و کنجکاو با روحیات و اخلاقیات متفاوت است.

او مغرور و متکبر است و ظاهری خشک و بی احساس دارد و از نظر مالی بسیار در تنگناست به طوری که هزینه تحصیل او را نیز مادر و خواهرش می پردازند. راسکلنیکف کمتر با کسی صحبت می کند و عقاید و افکارش را با کسی در میان نمی گذارد و این کار را اتلاف وقت می پندارد و بجای آن اولین کسی که بعنوان هم صحبت برگزیده ، خودش است؛ طوری که حتی در بعضی زمان ها با خود بقدری بلند صحبت میکند که گویی دیوانه شده است.

راسکلنیکف، در زمانی که بسیار در تنگنا قرار می گیرد، برای امرار معاش و بدهی هایش از پیرزنی نزول خور به نام آلینا ایوانونا، مقداری پول با گرو گذاشتن اشیا قیمتی،به عاریه می گیرد. او که به شدت از این پیرزن متنفر است او را به عنوان عنصر بدرد نخور و فاسد اجتماع می داند و او را پشه می خواند.


افکار و گفتگوی درونی راسکلنیکف در طول داستان بسیار تامل برانگیز است.

او انسان ها را دو دسته می داند و در ذهن خود به دو گروه تقسیم می کند یکی انسان های عادی، آن هایی که نقشی در تاریخ ندارند و زندگی کوچکی دارند و از بین می روند، و دیگری انسان های غیر عادی، که برای مصلحت و صلاح دید به کارهای غیر عادی دست می زنند و نامشان در تاریخ جز اسامی تاثیر گذار یاد می شود و با دسته بندی خود در گروه دوم، دست به جنایتی می زند تا خود را به نحوی در این دسته بندی تثبیت کند. او که ظرفیت وجودیش با این جنایت سازگلر نیست دچار عذاب وجدان می شود و به حد کافی مکافات جنایت خویش را متحمل می شود.
مهری آهی، مترجم کتاب، در ارتباط و امتداد توضیح خود درباره جنایت و مکافات در بخش دیباچه می نویسد:
به سبب درون کاوی های عمیق، داستایوفسکی با تشخیص دوگانگی شخصیت انسانی پی می برد و برای اولین بار در تاریخ رمان ها، آن را در رمان خود مطرح و ثابت می کند که در هر فرد هگ گوهر نیکی هست و هم تخم بدی، و انسان با اخکیار و چگونگی احوال، یکی از این دو را بیشتر در خود می پروراند. افراد داستان های ا همواره می کوشند به کنه خیر و شر و چگونگی آن دو پی ببرند.بیشتر آنها تشنه درک کمال احساس وافکارند و مومن اند به اینکه فقط از این راه به حقیقت مطلق و راز طبع بشر دست خواهند یافت. این امر بی شک دلیل اعتقاد نویسنده به آزادی عمل و اختیار است یعنی آدمی مسئول اعمال خویش است. و به ایندلیل انسان آزاد داستایوفسکی باید به مکافات بدی هوی خود برسد و آن را تحمل کند.

 

دانلود کتاب جنایت و مکافات اثر داستایوفسکی