کتاب بیگانه روایت مردیست به اسم مرسو که کارکتری درونگرا داشته و در مسیر داستان یک جنایت را انجام میدهد.

 و برای قتلی که انجام داده حال منتظر است در زندان که اعدامش کنند.روایت در دهه سی در کشور الجزایر شکل می گیرد. و ماجرا به دو بخش گزارش میشود.

بخش نخست کارکتر اصلی است که در خاکسپاری مامان خود حضور داردو از این سوگ هیچ حس و عکس العمی که نشان از ناراحتی و غم باشد وجود ندارد. و یک شخصیت بی حس و بی اراده توصیف میشود و شاید انگار بی تفاوت

و در بخش دوم ماجرای مرتکب شدن یک جنایت است که بی هیچ دلیل یک فرد را می کشد و در دادگاه تنها دلیلش شاید تابش ناگهانی افتاب است

کلیات داستان عمیقتر از این حرفاست. بیگانه کیست؟ هدف کامو چیست. کارکتر اصلی چرا حالش اینگونه است.مرگ.پوچی و طغیاتن در برابر این چوچی موضوع چالشی البر کامو در کلیه اثار اوست.

رمان بیگانه یک شاهکار ادبی است که مطالعه شرا حتما توصیه می کنم. و برای خرید کتاب بیگانه اثر آلبر کامو اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمیید.