دانلود سه کتاب (شوربختان، شبهای قطبی، سر به زیر) اثر فئودور داستایوفسکی

همانطور که از عنوان کتاب مشخص است کتاب حاضر شامل سه داستان نیمه بلند یا نوول از نویسنده بزرگ جهان و روس داستایوفسکی است. که البته هر کدام از عناوین بصورت مستقل نیز بچاپ رسیدند.

حال توسط یوسف حمزه لو و به مدد نشر رادوگ‍ا بفارسی ترجمه و نشر یافته است. که دربگیرنده سه  داستان به نامهای شبهای قطبی و داستان دیگر شوربختان و داستان سوم سربه زیر در یک کتاب بچاپ رسیده است.

شاید این سه اثر از بهترین کتاب های فیودور داستایفسکی نباشد. و جز شاهکگارهای ادبیات روس محسوب نشود. اما بدلیل قدرت خیال پردازی و تکنیک سطح بالای نویسنده بقدری خواندنی و جذاب است که خواننده از مطالعه لذت میبرد. اما خوب اگر مقایسه با دیگر آثار نویسنده چون ابله یا برادران کارامازوف بررسی شود بلاشک چندین پله پایینتر خواهد بود. اما در میان دیگر داستانهای روس و حتی دیگر داستانهای مشهور دنیا بسیار قابل احترام و خواندی است.

 

 

 

دانلود سه کتاب شوربختان، شبهای قطبی، سر به زیر