کتاب حاضر شامل دو کتاب مستقل از هرمان هسه است. که این دو اثر هرکدام بصورت مستقل نیز چاپ گردیده است.عنوان این مجموعه کتاب یا دو اثر از هرمان هسه. کتاب بازگشت زرتشت,کتاب اگر جنگ ادامه یابد .که کتاب اول یعنی کتاب بازگشت زرتشت شامل برگزیده نامه های هرمان هسه است.شما دوستان می توانید این دو کتاب را بصورت مستقل یا یک جا از سایت کارا خرید نمایید. که برای خرید کتاب بازگشت زرتشت و اگر جنگ ادامه یابد روی متن آبی کلیک نمایید.

بازگشت زرتشت و اگر جنگ ادامه یابد.

 

 

دانلود کتاب اگر جنگ ادامه یابد