دانلود کتاب نام گل سرخ اثر اومبرتو اکو

درباره ی سالهای سیاهی که با نام قرون وسطی یا دوره ی تیرگی خوانده می شود بسیار نوشته اند ولی باز هم ناگفته بسیار است و از هر زبان که شنیده می شود نامکرر است.

دوره تیرگی سالهای برتری جهل بر دانش .نادرستی بر درستی .ئورویی بر راستی. ناپاکی بر پاکی. سنگدلی بر مهربانی و خرافه پرستی بر ایمان راستین بود.
در این سالهای دهشتزا دین به گونه ی آلت قتاله ای در دست مشتی بی دین متظاهر درامده بود و هریک می کوشید از این راه در کسب مال و منال و دست یافتن برجاه و مقام بر دیگری پیشی گیرد.
چه خونهایی که بی دریغ ریخته شد. چه بسیاری که به عزای عزیزان نشستند.چه گنیجینه ها که به باد تاراج رفت.چه ابادیها که ویران گردید و چه پیرایه ها که بر دین خدا بسته شد.

پیشوایان دینی سهم روزافزونی در کارهای حکومتی پیدا کردند و فرمانروایان هرچه بیشتر به دخالت در امور کلیسا پرداختند.نتیجه آن شد که به نفوذ و ابروی کلیسا پرداختند.نتیجه آن شد که به نفوذ و آبروی کلیسا لطمه جبران ناشدنی وارد امد و امور کلیسا و تعلیمات کلیسایی مورد خرده گیری قرار گرفت.وحدت دینی اروپای غربی به سستی گرایید و ایین مسیحی پاره پاره شد.شعوب .مذاهب و رقه های گوناگون که یکی از پس از دیگزی از دل این اشوب سر براوردند.شعایر و ایینهای پیچیده و عجیب داشتند و با توسل به حربه ی تکفیر مردمان ساده اندیش را در روی یک دیگر قرار دادند.

نام گل سرخ سرگذشت شماری از این دسته پدران مقدس را بیان می کند که خود را واسطه ی حق و خلق قلمداد می کردند.

برای خرید کتاب نام گل سرخ نسخه چاپی اینجل کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان کتاب نام گل سرخ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


کسانی که خود را به دروغ پدر و برادر دیگران می خواندند.ولی به سادگی برادرها را می کشتند و داغ فرزندان را بر دل پدرها می گذاشتند.تیره روانهایی که خود را مردان خدا می شمردند.ولی فرمانبرداران مجسم ابلیس بودند.با ظاهری معصوم و گل سرخ در دست به توطئه و کشمکش و به آزار و تعقیب مردم و تفتیش عقاید .آن هم به نام مسیح و به نام خداوند مشغول بودندو
نام گل سرخ سخن از ترکتازی جماعتی به میان می آورد که در پی کسب لذت و قدرت و به پیروی از هوا و هوسهای نفسانی خون و آتش به پا می کردند.
خرافه و تعصب را مشوق شدندوهمه کس و همه چیز را به تباهی کشاندند و چنان در طریق ضلالت و گمراهی پیش رفتند که اندیشمندان را به قیام وا داشتند.تا با الهام از یادمانهای دیرینه سالها و تحت تاثیر فرهنگ و تمدن زاییده ی ادیانی چون اسلام.عهد و زمان خود را به دوره ی نوزایی بدل کنند و قدرت از کف پیشوایان ریاکار بازستانند.

 

دانلود کتاب نام گل سرخ 2 جلد در یک مجلد