دانلود ده داستان از دینو بوتزاتی

کتاب حاضر با عنوان ده داستان همانطور که عنوانش مشهود است شامل 10 داستان کوتاه است از نویسنده بزرگ ایتالیایی به نام دینو بوتزاتی

که این مجموعه داستان در سال هزار سیصد پنجاه و یک توسط انتشارات رزین بچاپ رسیده و نامهای این مجموعه ده داستان کوتاه که ترجمه والیا می باشد

به شرح ذیل است:

آزادی از زندان / آفرینش / صورتحساب / بادکنک کوچک / نیم تنه جادویی / شب آرام / طفلک کوچولو / برده / یاگو / تخم مرغ

دانلود ده داستان از دینو بوتزاتی