کتاب عشق بازی ناپلئون دارای یک رمان عاشقانه است که در دسامبر سال  هزار و هفتصد و نود و هشت میلادی بعد از  قشون فرانسوی درسرزمین نیل پیشروی و قاهره پایتخت آنسرزمین را تصرف داشته است. ژنرال نامی و سردار بزرگ این اردو بری اینکه جلال و عظمت جمهوری فرانسه را در نظر اهالی جلوه دهد فرمان مانوری داد. آوازه این مانور به گوش سکنه این شهر تاریخی که نظام قشون جرار فرانسوی و ابهت و شوکت ناپلئون آنها را به حیرت انداخته بود، رسید. در شوارع مهم این شهر طاق نصرت‌ها بسته شد و کوچه‌ها را با بیرق‌های سه رنگ فرانسه و پرچم‌های ماه و ستاره وطنی زینت داده بودند.

 دانلود عشقبازی ناپلئون