دانلود کتاب آنها که زنده اند اثر ژان لافیت

 

 عده زیادی از مردم ایران ژان لافیت را میشناسند.با کتاب حاضر: دیگر همه آثار او بفارسی ترجمه شده است. و بسیار مورد پسنده و استقبال قرار گرفته اثاری چون رزفرانس و رمان برمیگردیم گل نسرین بچینیم چرا؟ چون نویسنده دردها و آرزوهای همه ملل محروم که بهم شبیه است را وصف می نماید.زیرا ژان لافیت سراینده نهضت مقاومت ملت فرانسه و از چهره های درخشان این نهضت است.
زیرا ملت ایران نیز دوران مقاومت و پیکار بزرگی را میگذراند و بهمین مناسبت آثار لافیت کتابهایش که در عین حال زندگی اوست برای ما صورت راهنمای مبارزه و سرمشق زندگی در میاید.
ژان لافیت بسال هزار و نهصد ده در جنوب فرانسه بدنیا امد تا چهارده سالگی میان دهقانان میزیست.در بردو پیشه قنادی را اموخت که ابتدا در چند شهر فرانسه و سپس در پاریس به آن مشغول شد.
قبل از نخستین جنگ جهانی و بعد از آن در مبارزات گوناگون کارگران پاریس و اقدامات عمومی بخاطر صلح فعالانه شرکت جست.
در سال هزار و نهصد و سی دو بعضویت نهضت جهانی مبارزه با جنگ که بدست هانری باربوس و رومن رولان تاسیس یافته بود درامد. در سال هزار و نهصد سی و نه بهمیدان جنگ بسیج شد و در ژوئن هزار و نهصد و چهل بدست المانیها اسیر افتاد.
در نوامبر همانسال از اسارت گریخت تا در مباره پنهانی بر ضد اشغالگران همراه مردانیکه از همان نخستین روز فاجعه فرانسه بخاطر ازادی و شرف قیام کرده بودند.تلاش کند.در ماه مه هزار و نهصد چهل دو توسط پلیس فرانسه دستگیر شد.
پلیس اورا به گشتاپو تسلیم کرد و گشتاپو یکسال در انتظار خبر کشیدن از یکی از نزدیکان و اطرافیان مستقیمی به سوالم نداد و بجای آن درباره کتاب آینده اش حرف زد.
با افسوس میگفت که فرصت نوشتن برایش نماند.کتاب سرهنگ مارسو در واقع توی مغزش تمام شده اما هنوز روی کاغذ نیاوره بود.طوری حرف میزد که انگار این موضوع که شبانه روز ممکن نیست بیش از بیست و چهار ساعت باشد تقصیر اوست.
ژان لافیت از آن مردان نادری است مردم وقتی نام کوچکش را بر زبان میاورند و بخصوص وقتی اورا بهمین نام میخوانند احساس غرور می کنند و برخود میبالند.
من بارها شاهد بوده ام که یک غیبت کوتاه ژان لافیت دوستان و همکارانش را در چه ناراحتی میگذاردمثل اینکه مه خودشان را گناهکار میدانند ازاینکه ژان غیبت کرده و یا مجبور به سفر شده است.

 

برای خرید کتاب آنها که زنده اند اثر ژان لافیت نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید .و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب آنها که زنده اند