کتاب مرتد که انتشارات آن بنگاه مطبوعاتی افشاری می باشد.که دارای تعداد هفتاد صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. که در سال هزار و سیصد و سی و سه چاپ شده می باشد.این اثر توسط جک لندن نوشته شده است.نگارنده آنگونه که در رویداد حقیقت های سرگذشت و عاطفه و روح و حس و تفکرات و نقشه ها و آرزوهای قهرمان داستانش نیرو به خرج داده و آنطور که این تحلیل بی سابقه و بزرگ از آب در آمده می باشد که فوری مزالعه کننده این کستاخی را در خویش بوجود آمده دیده که آنرا نماینده ی نبوغ نویسنده اش دانسته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مرتد تماس بگیرید

دانلود کتاب مرتد