کتاب قصه قسمت که توسط محمود فرجامی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این قشری می باشد که اساس های معاشش بر روی شن روان اقتصادی تورمی تشکیل شده است و کارش در بازار سیاه و در آخر انواع بیکاری پنهان است.شجاع دل قصه قسمت یک پیک موتوری می باشد آنهم در روزهای سخت دهه سازندگی و سالهای بعد از آن است.داخل داستان کوتاه قصه قسمت هم چنان صداها و دلاوران آشنایند ولی این دفعه کانون اثرهایی در پایین‌ترین لایه طبقات کارگر به معنی زیر طبقه یا همان گونه ای که مارکس به آن لمپن پرولتاریا گفته است قرار داشته می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قصه قسمت تماس بگیرید

دانلود کتاب قصه قسمت