کتاب یک خانواده کاری که توسط عزیز نسین نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. برادر من گوش من از این حرفا پر است و بدهکار نیست. تنها اینو فهمیدم که آدم ها کار می کنند زحمت می کشند و جام می دهند و به سبب جون کندن و سختی کشیدن و کارهای انجام داده شان نان در می آورند. چه کسی گفته است که انسان باکار کردن پولدار نخواهد شد. نه ایمگونه نیست.اینها تمامش حرف چرت است. حداقل من یکی که برای این طور صحبتها تره هم خورد نخواهم کرد. این چرت و پرت ها رو بهتره بروند برای یکی دیگه بگویند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب یک خانواده کاری تماس بگیرید

دانلود کتاب یک خانواده کاری