کتاب داستان گردان قاطرچی ها که توسط داوود امیریان نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این داستان را که داود امیریان نگاشته است و فضای آن طنزآمیز می باشد و قسمتی از بعدهای حماسه های رزمندگان غیور دفاع مقدس را در قالبی نو گفته است.و این فضای جذاب واسه ی نوجوانان موشکافی کرده است. قاطرها که آسوده که موجب حال استراحت و یا خوردن علف و نان خشک می باشند یک آن وحشی نمودند. سیاوش دوان دوان به سمت کوسه جنوب و یک لگد به شکم او زد و هوایی شلیک کرد. سیاوش پیش از این که روی زمین پر از سرگین و خیس ادرار و علف های خیس بو گرفته سقوط نمود از هوش رفته بود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان گردان قاطرچی ها تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان گردان قاطرچی ها