کتاب شورزدگان که توسط رویا وهمی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن هشتاد و هشت عدد است.رخ داده شده این رویداد در روز جشن خاطر تمامی اهالی را آزرده اند. مادر موجب بهت شده بوده است. یک هفته هیچ حسی نداشت نه توانسته بود اشک ریزد و نه صحبتی کنند. بعد از آنکه توانسته است گوله‌ ناراحتی را که در نیمه‌ روش گلویش از حرکت نکرده است فرو دهد. مطالعه کنندگان یک صفحه از یک نوشته را می شود چندین گونه تعبیر نمود.کندن شاخه گلی از یک باغ و چشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی لحظه ای هم دل بودن با اهل دل استشمام رایحه ای ناب و توصیه یک دوست واسه ی دوستی با دوستی مهربان است.هم اکنون یکباره جشن به عزا تبدیل شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شورزدگان تماس بگیرید

دانلود کتاب شورزدگان

 

برگرفته از سایت مای بوک