کتاب کور اتینا که توسط عبدالعزیز نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن سی و پنج عدد است. اسحاق بی چرموق یک نیازمند تهی دست می باشد که بعد از چندین روز تقلای گرسنگی یک سکه پیدا می کند. او پیش از انکه آن سکه را واسه ی سیر کردن شکم خود خرج نموده است نگاه می کند که تمام مردم شهر از دست او در گریز می باشند و این دلیلی است که او ان سکه را خرج نکرده و راضی بود یک روز دیگر گرسنگی کشد تا موجب اینکه نمام مردم از دست او در گریز و فرار هستند را دانسته باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کور اتینا تماس بگیرید

دانلود کتاب کور اتینا

 

برگرفته از سایت مای بوک