کتاب وارث خلق الله که توسط عبدالعزیز نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن بیست و دو عدد است. بعد از فوت خواجه محمد ملکم قزوینی یاران و دوستانش او که چشم طمع به اموال او دوخته می باشند داخل مراسم پرسه و سوگواری با توضیح حقیقت و تمجید از او کوشش می نماید تا اموال را به میراث برند اما بعد از مطالعه کردن وصیت نامه .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب وارث خلق الله تماس بگیرید

دانلود کتاب وارث خلق الله

 

برگرفته از سایت مای بوک