کتاب دروغی که تمام زندگی ام بود که توسط ساینا مقدسی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن سیصد و شصت و نه صفحه است. چه خواهد شد اگر فهمیده باشید همه ی باورهای اندیشه ی دروغهو چی می شود اگر میفهمیدی تمامی اطرافیانت دروغ هستند.اگه نمایان شود کسی که همه ی سرنوشتت مثل دروغ محض است .یه دروغ می شود همه ی زندگیت رو خراب خواهد کرد.صحیح همانگونه که مال من رو خراب کرده است .یک آن با یک دروغ از عرش به فرش می افتی .با گوش دادن از بالای برج بلند رویاهات پرت شوی و سقوط کنی.هنگامی میان آن دروغ و داخل گیر و دار افتادن هستی یه دفعه سبک شوی.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دروغی که تمام زندگی ام بود تماس بگیرید

دانلود کتاب دروغی که تمام زندگی ام بود

 

برگرفته از سایت مای بوک