کتاب شبکور که توسط عبدالعزیز نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن صد و بیست و شش صفحه و سبک این اثر سورئالیستی است. همه ی داستانها از زوایای نخست دید شخص روایت شده است و از دو قسمت نسبتا مستقل به وجود آمده است. داستان گو که رویدادها و رخداد همچنان را تک گویی می نماید بعد از یک رویداد دچار وهم و پندار روانی شده است و توضیحات خواب خود را باز می گوید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شبکور تماس بگیرید

دانلود کتاب شبکور

 

برگرفته از سایت مای بوک