کتاب مردگان سخن می گویند گل یخ که توسط امین منصوری فرد نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن چهارصد و شصت و دو صفحه است. آوای بسیار کوچک و بلندی از داخل عمق جنگل دگا را بیدار نمود. به نظر می آمد که تنها یک لحظه چشمهایش را بسته بود. شاخه های درختها در بالای سرش به این طرف و آن طرف می رفتند. اور به سمت صدا خیز برداشته بود. همچنان طنین صدای بلند که گوش را اذیت می کند در سرش از بین نرفته بود که صدای غرش بسیار وحشتناکی برگ ها را لرزاند. دگا با خود گفت این ها چه چیزی بودند دیگر.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مردگان سخن می گویند گل یخ تماس بگیرید.

دانلود کتاب مردگان سخن می گویند گل یخ

 

برگرفته از سایت مای بوک