کتاب سنگ سیاه که توسط محمدرضا صفدری نوشته و انتشارات آن تاخ می باشد.که دارای هفتاد و هشت صفحه می باشد. شخصی که کمی قد بلندی داشت و مقداری از زلفهایش ریخته بود گفت دیگر چه چیزی نوشته شده است.چیز دیگری وجود ندارد همه را برایت خواندم. از سه‌ روز قبل سه یا چهار دفعه می شد که پرسیده‌ بود دیگر چی نوشته خداکرم.خداکرم‌ هم‌ برایش خوانده بود که‌ همسرش مریض است و حال خوشی ندارد.حتی اگر کار مهم و واجبی داری آن را کنار گذاشته و برگرد .نکند که نیایی و نشنیده گیری. الکی گریه نکن و اشک نریز. هر کاری خواستی سرمان آوردی اینها کافی نیست.بسگه همیشه خدا دنبال پول بودی.هم چنان می‌گویم‌ اگر شیر مادرت‌ را خورده‌ای‌ و در سفره‌ حلال نشسته ای سریعتر بیا و از اینجا برو. نوشته از زبان‌ درویش‌ بود.خداکرم پشت برگه چیزی دیگری ننوشته.اگر باور نداری نامه رو ببر بده یکی دیگه برایت بخواند.باور دارم اما اتفاقی افتاده تو نمی خوای به من بگی .خداکرم‌ هم گفت اگر اتفاقی افتاده بود من اول از همه به تو می گفتم.انقدر نگران نباش.نه دلم‌ شور میزند به گمانم اتفاقی برایشان افتاده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سنگ سیاه تماس بگیرید.

دانلود کتاب سنگ سیاه