کتاب کاکا که توسط محمود طیاری نوشته و با زبان فارسی می باشد.نویسنده مشهور محمود طیاری نوزدهم اسفند هزار و سیصد و هفده در شهر رشت به دنیا آمده است. نخستین نمونه های جمع شده داستان‌های ‌کوتاه او خانه فلزی می باشد که برگرفته از پانزده قصه و دو عدد نمایش تک‌ پرده و‌ یک طرح می باشد.او اثرهای فراوانی دارد که برای مطالعه جالب است.‌محمود طیاری در زمان نخست کارها و فعالیت های هنری خویش نگارنده ای مشهور و شامل خصوصیات منحصر به فرد بود که نوشته هایش قابل صحبت و نظر دادن بود. او بعد از یک زمان محدودی از سکوت به وقت و عصر دوم فعالیت ادبی خویش رسید.طیاری با منتشر کردن اثرهایی چون تا زیر میز فرمانده در خرداد سال هزار و سیصد و پنجاه و هفت و نمایش مارخانگی در سال پنجاه و هشت کارها و حضوری موفق و پر آوازه از خود نمایان کرد.محمود طیاری بعد از سپری کردن این زمان که میان سال‌های پنجاه و نه تا شصت و پنج را شامل می شد به بازنشست شدن زود‌رس خود موافقت نمود و به شعر گفتن پرداخت. کتاب زیبای نارنجستان از نمونه های شعرهای این زمانه است که برگرفته از حسهای درونی اوست.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کاکا تماس بگیرید.

دانلود کتاب کاکا