کتاب دندیل که توسط غلامحسین ساعدی نوشته و در سال هزار و سیصد و چهل و پنج منتشر شده است.که دارای هفتاد صفحه می باشد. رمان های آقای ساعدی دنیای ناراحت کننده ی فقر و بی خانمان بودن دهقانان و اندیشمندان سر در گم و بدون داشتن اهداف و آدمهای آواره جامعه را برای همگان نمایان می کند. و وجو داشتن این طور تهی دستی و ویرانی و حقایق فضیحت بار اجتماع و صورت لخت دنیای دور و اطراف را به مطالعه کننده نشان داده است. در جای جای و نقظه به نقظه ی این شرحیات خشونت و خروشی همراه با کینه و نفرت پنهان است و در آخر چیزی که واسه ی مطالعه کننده باقی می گذارد نیشخندی بیشتر نمی باشد.کتاب دندیل نمونه جمع آوری شده از چهار داستان کوتاه نوشته ی آقای ساعدی می باشد.دندیلکه نام اثر وجود داشته می باشد در حقیقت نام مکانی بسیار دور است که دختر جوان خیلی زیبایی واسه ی خودفروشی کردن پایش به آنجا باز می شود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دندیل تماس بگیرید.

دانلود کتاب دندیل