کتاب یکی باش که توسط فاطمه شباهنگ نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و بیست و پنج صفحه می باشد.این رمان در سال هزار و سیصد و نود و یک نگاشته شده است و درمورد دختری دبیرستانی می باشد که با شرکت کردن در کلاسی که دوست دارد رویدادهای بسیاری را می بیند. هوا بسیار سرد بود. پاهایم بسیار درد می کرد. تنها خواستار رسیدن به منزل بودم. باران به اندازه ای باریده بود که من را خیس کرده بود. وقتی رسیدم به منزل با خود هزار دفعه گفتم آخر وقتی دیدی هوا خیلی بارانی و سرد است برای چه به بیرون رفتی.به سرعت کلید رو از داخل کیف درآوردم. ساعت خود را نگاه کردم. ساعت تقریبا هشت و نیم شب بود. در را باز نمودم. و داخل هال که رسیدم نگاهم به مادرم خورد که بسیار نگران نشسته و با دیدن من که همانند موش آبکشیده شده بودم سریع به ستم آمد.در اول حال و اهوالم را پرسید اما یکدفعه اخلاقش تغییر کرد بسیار سرم داد کشید که برای چه دیر آمدم. رفت داخل آشپزخونه و ده دقیقه بعد با یه لیوان شیر داغ آمد به سمتم. بسیار خسته بودم. لیوان را از دست مادر گرفتم و به سمت اتاقم که در طبقه ی بالا قرار داشت حرکت کردم. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب یکی باش تماس بگیرید.

دانلود کتاب یکی باش