کتاب مه دره و گرد راه که توسط مهشید امیرشاهی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دوازده صفحه می باشد.مهشید امیرشاهی در بیست فروردین هزار و سیصد و شانزده داخل کرمانشاه به دنیا آمده است. او دومین دختر امیر امیرشاهی و مولود خانلری می باشد. پدر وی از قاضیان سرشناس دادگستری بود و مادرش از فعالان سیاسی و زنان مشهور زمان خود به حساب می آمد. هر دوی آنها از مرمان با اصل و نسب و ریشه دار و مشهور قزوین بوده اند. پدر او با خیلی از رجال آن زمان رفت و آمد داشت.او درس ابتدایی و قسمتی از دبیرستان را در مدرسه های فیروزکوهی و نوربخش خواند. مه دره و گرد راه نوشته ای از مهشید امیرشاهی می باشد.او نگارنده ای بوده که در دوران قبل از انقلاب چند نمونه رمان چاپ نموده است.که نوشته های قابل توجهی بودند و از او نویسنده ای مستعد ساخت . او سالهای بعد از انقلاب را در خارج از کشور بوده و نوشته هایی همچنان به انتشار رسانده است.مه دره و گرد راه یکی از مهمترین و بهترین رمان های او می باشد.که انتخابی از اثر بعد از روز آخر است. پس از روز آخر در سال هزار و سیصد و چهل و شش به دست نشر امیرکبیر چاپ شد . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مه دره و گرد راه تماس بگیرید.

دانلود کتاب مه دره و گرد راه