کتاب مزرعه حیوانات که توسط بهنام عربی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و هفتاد و چهار صفحه می باشد.رمان با وصف شبی آغاز می‌شود که خوکی به اسم میجر پیر حیوانهای داخل مزرعه را گردهم آورده و از ستمی که آدم ها به حیوانات می کنند واسه ی آنها حرف می زند و صحبت می کرد. و حیوانات را به شورش کردن بر ضد انسان تحریک می کرد. او هم اکنون یک ترانه و شعر کهن به اسم جانوران انگلستان را به آنها یاد می‌دهد که پس از سالها به سرودی انقلابی در میان حیوانات مزرعه تبدیل گشت. بعد از مدتی حیوانات با شورشی صاحب مزرعه به اسم آقای جونز را از مزرعه بیرون انداختند و خود به مدیریت کردن آنجا مشغول شدند. بعد از این انقلاب حیوانی خوکها که بسیار باهوش تر از حیوانات دیگر مزرعه بودند رهبری را بر دست گرفتند.ولی بعد از مدتی در میان خود حیوانات یک سری توطئه و کودتا انجام شد .ناپلئون که یکی از خوکهای نفوذ کننده ی مزرعه می باشد با سگ‌های وحشی که دور از چشم بقیه ی تربیت نموده اسنوبال خوک پرنفوذ مزرعه که در قبل رهبر بود را فراری می دهد و خود به رهبری مزرعه را به دست می گیرد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مزرعه حیوانات تماس بگیرید.

دانلود کتاب مزرعه حیوانات