کتاب سفر در غبار که توسط اسماعیل زرعی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و سی و سه صفحه می باشد. این اثر نمونه جمع آوری شده از دوازده داستان نگاشته شده توسط اسماعیل زرعی می باشد.ای کاش قادر به بلند شدن بودم و از جایم می توانستم برخیزم و آغاز به راه رفتن کنم. برای آنکه با این حال و احوال امکان پذیر نیست که خوب تمرکز کرد. در گام برداشتن و راه رفتن می باشد که فکر آدم باز می شود و هر اندیشه و تصمیمی صورت می پذیرد.با هر قدمی که بلند می کنی گوشه هایی از چهره ی خیالت را در روبرویت دقیقا نوک کفشهایت خواهی دید.که نمایان خواهد شد و با هر گام تصویر دقیقتر می شود انگار قبل از رفتن هیچ چیزی وجود نداشته و هیچ وقت نبوده. ولی همین هیچ با هر پیش رفتنی به صورتی قابل انجام است و هر اندازه بزرگتر یا با وسعت بیشتر باشد. و اکنون اگر تا آخر دنیا بروی شکل و یا تصویرهایی درست خواهی کرد تمام ناپذیر. ولی راه رفتن در کجا امکان پذیر است.در خیابانها تنگ .نه فشارِ و سختی های انسانها راه می بندد و سد میکند. به صورتی که اندیشه ها را له و از بین می برد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سفر در غبار تماس بگیرید.

دانلود کتاب سفر در غبار