کتاب خبرچین معرکه گیر که توسط میرحسن محمودپور نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و هشتاد و دو صفحه می باشد. پس از راضی نمودن کسی که خبر می برد یا آن جنی که با داستانگو رازهایی داشت.نخستین حکایت در ارتباط با کرامت شد. او یک جنگلبان بود و مسیر طولانی تا پست جنگلبانی موجب شده بود که جیره و حقوق خود را هر دو ماه یک دفعه بگیرد. و این گونه بود که آفتاب در نیامده راهی گشت. به مکانی که در آنجا پست می داد رسید. پست بان بعد از آنکه مقدمه ای را می چیند واسه ی توبیخی که از مرکز برایش رسیده بود نامه را به او داد. کرامت از وجود و مطلب داخل نامه ای که تمامی آن پر از دروغ و تهمت بود اطلاع پیدا کرد. واله بعد از ملاقات با الیاس و پول قرض کردن از او پیش بقال و خراز رفت و بدهکاری خود را با آنها تسویه نمود و دست از پا درازتر به خانه ی کوچک چوبیش بازگشت. فرزندانش در انتظار آن بودند که او را با دستهای پر ببینند. به موجب آن همه تهمت اندیشه های نادرست بدنش پشت سره هم گُر می گرفت.و نمی دانست درد خود را با کی مطرح کند که بتواند کمی آرامش کند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب خبرچین معرکه گیر تماس بگیرید.

دانلود کتاب خبرچین معرکه گیر