کتاب بازنویسی سیاه چاله ها که توسط شهروز مرکباتی لنگرودی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای هفده صفحه می باشد. دستشویی در تمام عمر من را یاد زندان انداخته است.یک اتاق بسیار کوچک با دو در که به دشواری می شود داخلش تنفس کرد. ولی هنگامی که در سرکار باشی فقط روشی برای فرار می شود. چند دقیقه با خویش هستی. جدا از نق نق ها و ایرادهای الکی رئیست می باشی.که برای چه بند کفشهایت وقتی خود کفشت مشکی است به رنگ آبی می باشد. در حقیقت در ذهنش چه چیزی می گذرد.این حرفای مزخرف اتمام ناپذیر از کجا سرچشمه گرفته است. در بعضی وقتها با خود به این می اندیشم که می بایست نامش سیاهچاله باشد. کوچک تر که بودم بسیار علاقه داشتم اسرار ستاره های موجود در آسمان را متوجه شم. به صورت تقریبی اثرهای بسیاری درمورد نجوم مطالعه کردم. ولی فقط چیزی که متوجه شدم این بود که در اصل هیچ چیزی نفهمیده ام. من نام مکانی که در آن کار می کنم افق رویداد گذاشته ام. افق رویداد مناطقی از فضا و زمان می باشد که در آنجا همه ی مرزهای فضا به سرعت تحت تأثیر سیاهچاله قرار می گیرد و اگر چیزی به این نواحی راه پیدا کند عاقبت در سیاهچاله می افتد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بازنویسی سیاه چاله ها تماس بگیرید.

دانلود کتاب بازنویسی سیاه چاله ها