کتاب من کافر نیستم که توسط سیده کوثر غفاری نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای چهل و سه صفحه می باشد. قصه درمورد زندگی ماریا دخترک آمریکایی می باشد که با به دنیا آمدن معجزه آسای او زندگی خانواده خویش را تغییر داد. با آرامش بسیار در کناری به خواب رفته بود.ناگهان با آوای پدر از خواب پرید. ولی هنوز چشمهایش بسته بود. پدر به صورت عجیبی باصدای گرفته اش صحبت هایی کرد که معنی و مفهومش واسه ی او غیر قابل فهمیدن بود.و همچنان صدای مادر خود را شنید و گوش هایش را تیز نمود تا ببیند چه می گویند. مادر صدای بسیار آرامی داشت. ولی صحبت هایش اصلا بوی شادی و خرسندی نمی داد. او نمی دانست صحبت و مکالمات آنها چه اندازه طول خواهند کشید که هم چنان باز به خواب فرو رفت.به صورتی که انگار اصلا چیزی نشنیده است. و یا آنکه دلش خواسته فکر کند که اتفاقی در اصل نیفتاده و به گوشش چیزی نرسیده است. تا آنکه با تکان دادن های بسیار محکمی از خواب پرید . ترسیده بود . صدای مادر را با گوشهایش می شنید که با استرس و اضطراب می گفت که از خواب بیدار شو.می بایست به بیمارستان رویم و دقایقی بعد صدای نق نق کردن های پدر را شنیدم. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب من کافر نیستم تماس بگیرید.

دانلود کتاب من کافر نیستم