کتاب صندلی روبرو که توسط سودابه اشرفی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است. سودابه اشرفی نگارنده ی معروف و سرشناش ایرانی ساکن آمریکا می باشد که از سال هزار و نهصد و نود نگارندگی را داخل آمریکا آغاز نموده است. نوشته هایی از او تا حال حاضر در انتشارات فارسی زبان در داخل و بیرون از ایران به زبان فارسی منتشر شده است. نوشته ی دارقالی به زبان انگلیسی و اثر کدام لحظه به زبان آلمانی در انتشارات بیرون از کشور چاپ شده است. فردا می بینمت اولین نمونه ی جمع آوری شده ی خانم سودابه اشرفی که در شامل نوزده داستان کوتاه در سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت در پانصد و بیست و پنج نسخه داخل آمریکا از سمت و طرف ناشر چاپ می شود. در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه همچنان رمان ماهی ها در شب می خوابند از او داخل ایران از سمت انتشارات مروارید چاپ شده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب صندلی روبرو تماس بگیرید.

دانلود کتاب صندلی روبرو