کتاب کتابفروش دیوانه که توسط م. حیدریان نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و چهل و پنج صفحه می باشد. اثری که در مقابل شما می باشد مقداری از تلاشی است که به موجب سازگاری و متحد بودن به فرهنگ و زبانمان با همسایه های ما صورت پذیرفته است. ولی این تلاش دستاورد و سختی نگارنده ها و کوشش ناچیز تهیه کننده را هم به راحتی در دست ما قرار می دهد. تا آنگونه که سزاوار برادری می باشد زبان و فرهنگ مارا هر اندازه زیادتر بهم متصل سازد. در حال حاضر چند مطلب به ذهن آورده شده را بایسته دیدم که بعضی نا برابر بودن هایی در زبان گفتاری میان کشورهای سه گانه ایران و افغانستان و تاجیکستان به سبب فاصله و جدایی چندین ساله شان عیب و کوتاهی هایی به چشم می خورد. ولی این نابرابری و کوتاهی بسیار کم می باشد و این نقص را با زیرنویس بعضی کلمات تا مقدار قابل توجهی به فارسی حال در آورده می باشم که مطالعه کننده ایرانی به راحتی قادر به خواندن واژه های دری و معنی آن شود. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کتابفروش دیوانه تماس بگیرید.

دانلود کتاب کتابفروش دیوانه